top of page
Terreng

Sperret terreng kan sees i kart

Løvlia

Løvlia ligger på Krokskogen i Hole kommune og tilbyr et varierende orienteringsterreng. Terrenget ligger ca. 600 moh. på unike geologiske forekomster av vulkanske bergarter. Grunnforholdene danner platåer med slake høydeformasjoner adskilt av dalfører som skjærer gjennom landskapet. De flatere områdene består av vidstrakte åpne myrer og lettløpte furuhøyder med ankelhøy lyng. Dalsidene består av blandingsskog med varierende alder og dermed stor variasjon i både sikt og løpbarhet. Gode gjennomføringer og riktige trasévalg vil være avgjørende for et godt resultat.

lovlia1.PNG
lovlia2.PNG

«Terrenget rundt Løvlia er indrefilen på Krokskogen og noe av det fineste terrenget som kan oppdrives i områdene rundt Oslo»

Gunnar Fiskum, løpsleder

Solli

Terrenget på Solli er middels kupert og har vegetasjonen som består av gammel gran- og furuskog. Det er få hogstfelt og vegetasjon med varierende tetthet. Generelt sett er det god løpbarhet og gode muligheter til å holde stor fart. 

sollit_utsnitt.png
solli1.png
solli2.png
bottom of page